Picture

独家代理CCTV-14少儿频道

2019
Picture

独家代理CCTV-9纪录频道

2016
Picture

成立新加坡公司

2014
Picture

收购并入驻金桥天阶大厦

2013
Picture

年营业额突破30亿元

2012
Picture

成为央视跨频道资源最多的公司

2010
Picture

年营业额突破1亿元

2009
Picture

在香港主板上市

2008
Picture

与贝恩资本战略合作

2006
Picture

央视四套实现广告零突破

城市品牌开拓者

2003
Picture

中视金桥成立

1999